Ustawodawca zdecydował, że za pomocą formularza PIT 36 rozlicza się całkiem spora grupa podatników. Można wymienić dziesięć głównych założeń, dla kogo został przeznaczony ten formularz. Według obecnego brzmienia ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku, o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Ustawa o PIT” lub „Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Według 10 podstawowych zasad formularz PIT 36 ma zastosowanie do:

  1. Podatników, do których stosuje się art. 45 ust. 1 Ustawy o PIT;

Wyciąg z przepisów Ustawa o PIT

Art.  45.  [Zasady składania zeznań podatkowych]

Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

  1. Podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz podatników którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której osiągali dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podlegających opodatkowaniu według 5% stawki podatku;
  • Podatników, którzy osiągali przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach;
  1. Podatników, którzy osiągali dochody z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d Ustawy o PIT, pod warunkiem jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane w terminie przed upływem pół roku (gdzie termin ten należy liczyć od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy);

Wyciąg z przepisów Ustawa o PIT

Art.  10.  [Źródła przychodów] Źródłami przychodów są: […]

pit

8)odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: […] d) innych rzeczy,

  1. Podatników, którzy byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek;
  2. Podatników, którzy uzyskiwali przychody ze źródeł przychodów położonych za granicą, lub innych źródeł, opodatkowanych co prawda na zasadach ogólnych przy zastosowaniu zasad skali podatkowej, ale od których ani płatnik, ani też podatnik nie mieli obowiązku odprowadzania zaliczek;
  • Podatników, którzy korzystają z tak zwanego kredytu podatkowego, czyli zwolnienia określonego na podstawie art. 44 ust. 7a Ustawy o PIT;

Wyciąg z przepisów

Ustawa o PIT

Art.  44 ust. 7a. Podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, są zwolnieni na warunkach określonych w ust. 7c z obowiązków wynikających z ust. 6, z tytułu tej działalności, w roku podatkowym następującym: bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli w roku jej rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez pełnych 10 miesięcy, albo 2)dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli nie został spełniony warunek, o którym mowa w pkt 1.

  • Podatników obowiązanych do dokonania doliczeń, takich jak doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy lub gdy obowiązani są doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci;
  1. Podatników którzy obniżają swoje dochody o straty z lat ubiegłych;
  2. Podatników, którzy wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy pod warunkiem jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here